تماس با ما

دفتر سرمایه‌گذاری و تنظیم مقررات بازار آب و برق
دفتر سرمایه‌گذاری و تنظیم مقررات بازار آب و برق ۰۲۱-۸۱۶۰۶۲۱۰
مسئول سایت ۰۲۱-۸۱۶۰۶۸۹۲
نمابر ۰۲۱-۸۱۶۰۶۷۶۲
ایمیل دفتر iesrd@moe.gov.ir
آدرس: تهران - ابتدای بزرگراه آیت الله هاشمی رفسنجانی (نیایش  سابق) - تقاطع کردستان - ساختمان وزارت نیرو - طبقه نهم- اتاق ۹۱۳
سمت نام و نام خانوادگی رزومه شماره تماس ایمیل
مدیركل كیومرث حیدری  رزومه   ۸۱۶۰۶۷۶۱ k.heidari@moe.gov.ir
معاون مدیرکل هوشنگ مومنی وصالیان   ۸۱۶۰۶۷۹۵ h.momeni@moe.gov.ir
مسئول دفتر احمد دشتی   ۸۱۶۰۶۷۶۰ dashti@moe.gov.ir
متصدی امور دفتری عباس هداوندخانی   ۸۱۶۰۶۷۵۰ hadavandkhani@moe.gov.ir
گروه تنظیم مقررات بازار برق
رئیس گروه فرهاد حسین پور   ۸۱۶۰۶۷۷۸ hoseinpoor@moe.gov.ir
کارشناس مسئول سولماز عبدالهی حقی   ۸۱۶۰۶۷۷۳ abdollahi@moe.gov.ir
کارشناس مسئول زهره طایفی   ۸۱۶۰۶۸۴۹ tayefi@moe.gov.ir
کارشناس افسانه علیزاده قیاسی   ۸۱۶۰۶۷۶۷ a-alizadeh@moe.gov.ir
گروه تنظیم مقررات بازار آب
رئیس گروه اسماعیل اسناوندی   ۸۱۶۰۶۸۸۶ asnavandi@moe.gov.ir
کارشناس محمدصدرا صادقی   ۸۱۶۰۶۷۷۰ ms.sadeghi@moe.gov.ir
گروه تعرفه و اقتصاد برق و انرژی
رئیس گروه بابک اسکندریون   ۸۱۶۰۶۸۷۰ eskandariun@moe.gov.ir
کارشناس مسئول ساسان پورلطیفی   ۸۱۶۰۶۴۸۲ latifi@moe.gov.ir
گروه تعرفه و اقتصاد آب و آبفا
رئیس گروه علیرضا ابراهیمی نورعلی   ۸۱۶۰۶۷۸۹ ebrahimi@moe.gov.ir
کارشناس علیرضا سلیمی   ۸۱۶۰۶۷۷۱ ar-salimi@moe.gov.ir
کارشناس مرضیه سلمانی جلودار   ۸۱۶۰۶۷۳۸ salmani@moe.gov.ir
گروه سرمایه‌گذاری
رئیس گروه اسماعیل اسناوندی   ۸۱۶۰۶۸۸۶ asnavandi@moe.gov.ir
کارشناس مسئول حسن مردانی   ۸۱۶۰۶۸۹۲ h.mardani@moe.gov.ir
کارشناس علیرضا اسدی   ۸۱۶۰۶۷۷۶ a.asadi@moe.gov.ir
دبیرخانه هیات تنظیم بازار برق
رئیس گروه بهروز عربی   ۸۱۶۰۶۸۹۴ beh.arabi@moe.gov.ir
کارشناس انور حسینی   ۸۱۶۰۶۲۱۴ a-hoeini@moe.gov.ir